Начална страница | Дом | Деца | ХАЙДЕ НА УЧИЛИЩЕ

ХАЙДЕ НА УЧИЛИЩЕ

image

АКО ДЕТЕТО ВИ ТРЪГВА В ПЪРВИ КЛАС...

Струва ви се, че едва ли не вче­ра вашето мъниче е направило първите си стъпки и е произнес­ло думичката "мама", а днес то вече е бъдещ първокласник

Обикновено когато става дума за подго­товката за училище, родителите преди всичко обръщат вни­мание на развитие­то на учебни навици като четене, смята­не, писане.

Между впрочем, това съвсем не е най-важ­ното, за да ста­не детето до­бър     ученик. Доста по-важ­на е психоло­гическата   му подготовка за училището.

УЧЕНИЕТО НЕ Е ТЯГОСТ, А РАДОСТ

Ако цялото лято пре­ди тръгването на дете­то на училище, сте го тъпкали с какви ли не знания, щом звънне училищният звънец, до­ри и най-шарените учебници ще предиз­викват у него единстве­но и само дълбока ом­раза. Много по-полез­но е да развиете у де­тето си изследователс­ки интерес. Предложе­те му например да нап­рави няколко не много трудни "опити": какво ще стане със зрънцето, ако го сложи върху влажен памук на пер­ваза на прозореца, накъде води мравчената пътека в гората, може ли водата да бъде твър­да...

Понякога родителите се опитват да "натова­рят" детето с много и разнообразни знания, забравяйки за най-еле­ментарни неща. Погри­жете се вашият син или дъщеря да може да отговори на такива на пръв поглед лесни въп­роси като: "В кой град живееш? Кои други градове познаваш?". Тези знания най-веро­ятно ще му потрябват някой ден.

ТОЛКОВА Е ТРУДНО ДА СЕДИШ НА ЕДНО МЯСТО!

За бъдещия ученик е много важно да се научи да слуша внима­телно думите на учителя и точно да изпъл­нява неговите указания. Да развиете тези навици у детето ще ви помогнат игри, които се играят по правила -домино, шах, "Черен Петър" и др. Освен то­ва вие сами можете да измислите някои таки­ва игри, където детето трябва не само да из­пълнява определени задачи, но и в рамките на сравнително дълго време /не по-малко от 40 мин/ да не си отвли­ча вниманието.

Да възпитате вътреш­на дисциплина у мал­чугана ще ви помогне и строгият дневен ре­жим. Гледайте през първите няколко месе­ца, когато детето тръг­не на училище, да ляга да спи и да става в точно определено вре­ме. След като сте го сложили да спи, не включвайте телевизо­ра или поне намалете максимално звука. На първо време сигурно ще се наложи и вие да промените дневния си режим. Така ще пока­жете на малкия човек, че дисциплината не е каприз, а общо прави­ло, което важи за всички.

И още един важен мо­мент: научете детето да поддържа ред върху бюрото или масичката, на която ще учи. Разби­ра се, първо вие тряб­ва да отделите и подре­дите "работното място" на малчугана.

Така постепенно и ненатрапчиво ще на­карате своето чедо да свикне с новия жи­вот, който вече за­почва за него. Не жа­лете време за това и ще видите, че тога­ва детето ви ще хо­ди с радост на учили­ще, а домашните ня­ма да са неприятно задължение за него.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Постарайте се Заедно с детето да разиграете различни ситуации, с които то може да се сблъска в училище - в час или през междучасието. Много добре ще е, ако успеете да увлечете в игра­та и други малчугани в предучилищна възраст - те обичат този тип игри. Не се престаравайте обаче иначе детето ще си помисли, че в училище го чакат само неприятни неща и ще реши въпроса радикал но: просто ще откаже да ходи. Много важно е по време на играта настройката да е оптимистична все едно казвате: "Колко е хубаво да ходиш на учи­лище! Истински празник!"

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст