Начална страница | Дом | Деца | АКО ИСКАТЕ ВЯРВАЙТЕ - МОМЧЕ ИЛИ МОМИЧЕ -ГЛЕДАЙТЕ ЛУНАТА...

АКО ИСКАТЕ ВЯРВАЙТЕ - МОМЧЕ ИЛИ МОМИЧЕ -ГЛЕДАЙТЕ ЛУНАТА...

image

Когато има възможност да се избе­ре пола на бебето, някои хора неволно си задават въпроса, има ли смисъл това...

Не е ли по-добре пола на детето да се остави на "случайността" или на "майката природа"? Ние мислим, че ако бъдещите родители са еднакво радос­тни от раждането, както на момче, та­ка и на момиче, то подобна позиция е правилна.

Но има и много хора, които предпочитат момче или момиче. Осо­бено понятно е това за родители, кои­то вече имат дете (деца). При някои об­стоятелства, желанието за дете с оп­ределен пол, може да бъде толкова силно, че бебето в майчината утроба би могло да се чувства нежелано, в слу­чай, че полът му не отговаря на роди­телските предпочитания. По-късно та­кова дете съхранява усещането, че с него "нещо не е както трябва" или е ли­шено от нещо.

Много родители изпит­ват скрито разочарование например, когато вместо момиче (както им подс­казва вътрешното чувство) се роди момче. Това би могло да окаже реша­ващо влияние върху живота на детето. Например, може да се развие наруше­но социалното поведение на детето и в някои случаи води до неувереност в собствената му полова идентичност.

Психиатърът д-р Томас Верни, в своята книга "Духовният живот на не­родените" констатира, че ярко изразе­но благотворно стечение на обстоятел­ствата за здраво развитие на личност­та, възниква тогава, когато майката има положително отношение към сво­ята бременност, а детето се роди с же­лания пол. Дори когато родителите ис­кат еднакво силно както момче, така и момиче, също има смисъл да се знае предварително пола на детето, за да се чувства то желано от първия миг на вътреутробния си живот.

Поради това, ние смятаме, че в повечето случаи е ра­зумно да се установи предварително пола на бебето. Доколкото космобио-логическият способ не може да даде 100 %-ви гаранции (98%), благоразум­но би било още при зачеването да сте благоприятно настроени към раждане­то на дете, както от единия, така и от другия пол.

В края на 50-те години, чешкият ле­кар О.Йонас направил почти револю­ционно откритие: заедно с менструал­ния цикъл съществува втори, индиви­дуален цикъл (зададен още от самото раждане), обуславящ предразположе­ността към зачатие и с абсолютна точ­ност съпровождащ целия репродукти­вен живот на жената. Цикълът отговаря на тази фаза на Луната, която предхож­да рождените данни на майката. Всяко възвръщане на съответните фази на Лу­ната, означава за конкретната жена най-благоприятния период за зачеване (фертилен период) и възпроизводство.

За определянето на Лунните фази е не­обходимо да се знае часа на раждане. В случай, че Вие на знаете своя час на раждане, бихте могли да се ориентира­те като смятате за свой рожден час 12 часа през деня. Последващите обстой­ни изследвания дали поразителен ре­зултат, ако за зачеване се използват най-благоприятните дни от вторият ци­къл, то 85% от зачатията стават при смя­ната на фазите на Луната и само 15%-на известния биологичен цикъл, фер-тилният период настъпва в момента, ко­гато се пресичат двата цикъла.

По този начин д-р О. Йонас намерил ключа, с чиято помощ станало възмож­но точно да се изчислят най-благопри­ятните дни за зачеване на всяка жена. Получените дати биха могли да се из­ползват, както за предпазване от бре­менност, така и за зачеване с най-голя­ма вероятност. Може да се предполо­жи, че във времето, когато човека в го­ляма степен е живял в равновесие с космическите ритми, ежемесечната овулация е съвпадала със съответната фаза на Луната и поради това, по пра­вило не съществуват два отделни цикъла. При някои жени единността на цик­лите се е запазила и в наши дни. Зави­симостта на цикъла от фазите на Луна­та се потвърждава и от следните опи­ти: в случай, че на жена, която дълго време не е имала овулация, се напра­ви специален масаж, то лечението се оказва по-успешно, когато то започне няколко дни преди нейното настъпва­не (по разчети за настъпване на ову-лацията в съответствие с фазите на Лу­ната), отколкото в някой друг период или в средата на менструалния цикъл.

По статистика, в много родилни домо­ве по целия свят повече раждания има по времето на пълнолуние и новолуние. При всички момичета, родени в тези фази на Луната, фертилният период настъпва при пълнолуние или съответ­но при новолуние. В резултат на по-на­татъшни изследвания д-р Йонас напра­вил поразително откритие: опирайки се на астрологически разчети, може с 98%-ва сигурност да се предскаже по­ла на детето. Всеки 2,5 денонощия Лу­ната изминава пътя между женските и мъжките знаци на Зодиака.

В случай, че Вашият фертилен период съвпада с този, когато Луната е в женски знак, то има 98%-ва вероятност да заченете мо­миче, ако съвпада с периода, когато Лу­ната е в мъжки - момче. За да опреде­лите със сигурност пола на бебето, би трябвало да помислите за това 24 часа преди и 6 часа след момента на Ваша­та най-голяма предразположеност към зачатие. В случай, че фазите на цикли­те от фертилния период съвпадат по време, то установяването на пола на детето може да бъде приблизително. Би следвало да имате предвид този факт, в случай, че имате силно жела­ние да родите дете от определен пол.

В случай, чега^е не знаете времето на своето раждане, и как то е било рег­ламентирано, бихте могли да приеме­те за час на раждане 12 часа през де­ня и трябва да сте внимателни при из­бора на пола на детето.

В желанието си да установите пола на бебето не забравяйте, че да напра­вим това ни е позволила природата. Свободният избор на пола на детето ви дава отговорност, която преди сте ос­тавяли на "съдбата" и ние се надяваме, че тази възможност за избор ще доне­се щастие за Вас и Вашето дете.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст