Начална страница | Дом | Други | ПОДВЛАСТНИ НА АРОМАТИТЕ

ПОДВЛАСТНИ НА АРОМАТИТЕ

image

За да могат точно да при­годят даден парфюм към съответен клиент, психо­лозите са разделили хора­та на седем психологичес­ки групи...

 

За да могат точно да при­годят даден парфюм към съответен клиент, психо­лозите са разделили хора­та на седем психологичес­ки групи, като всяка от тях има свои индивидуални предпочитания към пар­фюмите.

ПЪРВА ГРУПА: темпера­ментни, динамични, неспо­койни. Чувстват се добре, когато животът най-после им донесе спокойствие. Проблемите си разреша­ват "в движение". Предпо­читат партньори, които да им осигурят безметежно съществуване и добро ма­териално положение. Тех­ните парфюми са с ориен­талски нотки и мирис на екзотични цветя.

ВТОРА ГРУПА: търсят спокойствие, хармония, усамотение. Невинаги са в съгласие със света, кайто ги заобикаля. Търсят са­мостоятелни пътища за развитие и половинки, ко­ито не ги потискат, а се вслушват в техните жела­ния. Парфюмите им са тежки, наситени.

ТРЕТА ГРУПА: Хармонич­ни, уравновесени, със ста­билна психика. Практични, реалистични и с точно оп­ределена цел в живота. Доверяват се най-вече на себе си, но и на късмета си. Стремят се да прите­жават качествени, солид­ни, трайни предмети. Тех­ните парфюми са с боров мирис и дъх на море.

ЧЕТВЪРТА ГРУПА: весе­ли и жизнерадостни, но лесно уязвими натури. Те­зи хора искат всичко да знаят и да имат целия свят. Осъществяват жела­нията си под мотото: "Чо­век живее само веднъж" и се чувстват добре, когато ги глезят. Доволни са, ако има на кого да се облег­нат. Поведението им е поч­ти винаги импулсивно. Тех­ните парфюми са с роман­тични нотки и дъх на свежи цветя.

ПЕТА ГРУПА: Това са спокойни на пръв поглед натури, но изведнъж могат да се превърнат в действе­ни, жизнени и динамични личности. Обикновено са замислени и добре конт­ролират себе си. Новите контак­ти им доста­вят радост. Внима­ват да не вли­зат в конфликт или да не обидят някого. Целта им в живота е да постигнат умерено жизне­но равнище. Обичат да при­тежават редки и скъпи неща. Тех­ните парфюми са с елеган­тен апдехиден изкуствено-спиртен аромат, който им носи вътрешно спокойст­вие.

ШЕСТА ГРУПА: това са хора, които обикновено се "скриват" зад дебел пласт грим, чувствителни натури. Жизнената им позиция в повечето случаи е промен­лива. Те са мечтателни, склонни към фантазиране и търсене на неизвестно­то. Реализмът и трезвото мислене са им чужди. Ня­мат определена цел в жи­вота. Стремежът им към модата се определя от емоционалната им наст­ройка. Парфюмите им са с дъх на горски цветя.

СЕДМА ГРУПА: това са дружелюбни, обичащи риска личности, които тър­сят своето щастие в про­фесията си. Слабата, из­меняща се роля не им до­пада. Търсят новото. Стро­ги, практични, делови. Тех­ните парфюми са със спортна нотка. Те вдъхват оптимизъм и подбуждат активността у себе си и у другите.

Предпочитанието на ед­на жена към даден пар­фюм съвсем не е плод на някаква случайност или каприз. След дълги "експе­рименти" със себе си тя най-после успява да наме­ри "своя" парфюм, който да отговаря на вътрешните й усещания и дори - на цвета на дрехите й. Това не означава обаче, че ако я изненадате с подарък на непознат за нея парфюм, ще я обидите. Напротив -това ще е приятна изнена­да за нея. Защото по своя­та същност всеки парфюм представлява и украшение със собствен блясък. А срещата с всяко ново пре­дизвикателство е поява за нова възможност, за нова идентичност.

Хубавият парфюм носи в себе си спокойствие, ди­намика и особена привле­кателност. Добър е този, който е със специфични качества и рязко се отли­чава от останалите. Това трудно се постига, но нека се доверим на специалис­тите.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст