Начална страница | Дом | Интериор | ПРЕД КАМИНАТА

ПРЕД КАМИНАТА

image

Животът на прадедите ни пряка зависел от огъня. Навярно затова и днес пламъкът има такова магическо въздействие върху нас.

Думата "камина"произхожда от латинското caminus - открито огни­ще. Както и преди столетия, днес камината служи най-малко за отоп­ление на жилището - тя е по-скоро показател за социалния статус на собственика си.

Камини се строят обикновено във вилите, но ако много искате, може­те да си направите огнище и в град­ското си жилище - в случай, че сте на последния етаж, вие разполага­те дори с пряк излаз на покрива.

"Истинските" камини се делят на две групи - с открито и със затво­рено огнище. В първия случай пещ­та се изгражда във вид на камен­на /или от някакви огнеупорни ма­териали/ ниша, разгъната към отоп­ляваното помещение. Такова огни­ще поглъща огромно количество въздух в стаята, затова обикнове­но се изгражда в просторни поме­щения. В този случай пред камината е задължи­телно да има "екран". Той предотв­ратява изпадането на въгленчета от пещта и разсейва равномерно топ­лината от огъня.

pred_kaminata_693087118.jpgИзобщо откритите камини почти нямат практическо значение - топлината от тях се усе­ща само в непосредствена бли­зост. При най-малка грешка в кон­струкцията те повече напомнят "се-| дянка" край огън в гората. Но за­това пък са толкова красиви! Тра­диционно откритите камини се правят от бял мрамор или гранит и се украсяват с позлатен бронз. Върху камината се поставят ча­совници с махало, разкошни вази и огледала.

В днешно време за безопасност в жилищата се използват "закри­ти" камини с вратички от огнеу­порно стъкло - и огънят се виж­да, и топлината е повече, и няма как да падне въгленче. При това пепелта може да се изгребва, без да се гаси пламъкът.

Повечето затво­рени камини са снабдени с регула­тори на въздухопо-даването, затова силата на тягата в тях може да се до­зира и дървата го­рят много по-дъл­го. Но в затворе­ната камина, раз­бира се, има мно­го по-малко ро­мантика.

pred_kaminata1_523641185.jpgПОЧТИ КАТО ИСТИНСКИ

Техниката непрестанно върви напред и днес огънят в камините ими­татори /газови и електрически/ все по-трудно може да се различи от истин­ския. Вентилационната система на га­зовите камини е пределно проста /при електрическите пък изобщо няма та­кава/ и при това отпада проблемът за подготвяне на дърва. Но нима могат да се сравнят с нещо ароматът и нео­писуемата аура на истин­ската горяща камина! Ко­гато в дома ни гори огни­ще, душата ни се изпъл­ва с увереност, че всичко ще бъде наред!

pred_kaminata2_810682416.jpgНИКАКВИ ИКОНОМИИ

Камината се състои от три части: портал/предна­та част с декоративната облицовка/, огнище и ко­мин в стената. На пръв пог­лед всичко е много прос­то, но на практика каминос-троенето е цяла наука със своите "хитринки", методи и нюанси. Затова ако сте ре­шили да украсите дома си с открито огнище, не пове­рявайте тази работа на до­морасли майстори от съсед­ното село. И в никакъв слу­чай не се изкушавайте да из­ползвате местни подръчни материали - глина, евтини облицовки и т.н. Всяка грешка в строителните сметки може да до­веде до непоправими последствия и дори до сериозни аварии - ками­ната ви ще започне нетърпимо да пуши или просто ще се килне наст­рани.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст