Начална страница | Дом | Мода | МАКСИ МАНТО ЗА МИНИ ГОСПОЖИЦА

МАКСИ МАНТО ЗА МИНИ ГОСПОЖИЦА

image

Ръст: 116/122 см - Материали: преж­да смес (70% полиакрил и 30% вълна) с дължина на конеца около 55 м/50 г със следните цветове...

maksi_manto_za_mini_gospojici_325641919.jpgРъст: 116/122 см

Материали: преж­да смес (70% полиакрил и 30% вълна) с дължина на конеца около 55 м/50 г със следните цветове: по около 200 г морско-синьо меланж и пясъч­но, около 150 г петролено и по около 100 г жъл­то, виненочервено и мо­раво; прежда за ресни (70% полиестер, 30% по­лиакрил), с дължина на конеца 50 м/ 50 г, около 50 г със светлобежов цвят; кръгла игла №7 с дължина 60 см, кръгла игла №6 с дължина 100 см; дървени мъниста (броят и размерът им са по желание).

Плетки:

жартиерна - ли­цевите и опаковите ре­дове се плетат налице

широки ивици - на лицевите редове се плетат редуващо 5 бр. лицево и 1 бр. опаково. На опаковите редове бримките се плетат така, както изглеждат

гладка лицева - лицевите редове се пле­тат налице, а опакови­те - наопаки

maksi_manto_za_mini_gospojici1_101457539.jpg жакардова и на ивици - плете се с кръг­ла игла №7, когато трябва да се плетат 2 лицеви реда един след друг, бримките се пре­местват на другия край на иглата. Плете се по приложената схема, ка­то 1 квадратче се от­нася за 1 бр. и 1 ред. С числата вдясно от схе­мата са означени лице­вите редове, а с числа­та вляво от схемата -опаковите.

Жакардо­вите бордюри между редовете 3-8, 15-20, 39 и 40, 43 и 44, както и 47-56 се плетат жакардово с глад­ка лицева плет­ка. Знаците и числата в схема­та определят цветовете и техниките на плетене и значе­нията им са да­дени в легенда­та. При смяна на цветовете кон­ците, с които не се плете, се во­дят от задната страна на пле- Ц1 тивото. Крайната бримка се плете с цветовете от плетиво­то. За да се избегне опъ­ване на по-дългите кон­ци, от време на време те се кръстосват с ра­ботния конец.

По шири­на редът започва с крайната бримка преди първата стрелка, пов­тарят се бримките между двете стрелки и се завършва с бримките след втората стрелка. Редовете 11 и 12,23 и 24, 37 и 38, 45 и 46, както и 62 и 63 се плетат жар­тиерна плетка. 61-вият и 62-рият ред са два лицеви един след друг.

 

maksi_manto_za_mini_gospojici2_177779134.jpgШироки ивици се плетат 6 редовете от 25-и до 36-и и от 64-и до 75-и, като на пър­вия ред всичките брим­ки се плетат лицево, с което се получава от­четлив преход на цве­товете и мотивът та­ка се откроява, че в средата се пада 1 опакова бримка. Всички неозначени редове се плетат гладко лицево. По висо­чина след 75-ия ред се повтарят мотивите отново от 1-вия ред.

 

Проба: 13 бр. и 17 реда, изплетени по схемата с игла №7 = 10 х 10 см.

 

Гръб: На игла №7 се нанизват 67 бр. с преж­да в пясъчно и се плете 1,5 см = 3 реда жарти­ерна плетка, след което се продължава с жакар­дова плетка. За скосява­нето отстрани на 21-вия ред след жартиерно-то бие се свива по 1 бр., след това на всеки 20-и ред още 4 пъти се свива по 1 бр. = 57 бр. След 64 см = 110 реда, след бието от двете страни се завършват по 2 бр. за ръкавната извивка, след което на всеки 2-ри ред се завършват още 3x1 бр. = 47 бр.

На 18 см = 30 реда височина на ръ­кавната извивка, за ско­сяване на раменете от двете страни се завър­шват 4 бр., след това на всеки 2-ри ред се завър­шват още 3x5 бр. Ед­новременно с първата раменна свивка за кръг­лата вратна извивка се завършват средните 13 бр. и двете страни се плетат поотделно. За по-нататъшното за­кръгляване от вътреш­ната страна на 2-рия ред се завършват още 1 х 3 бр., с което брим­ките от едната стра­на са завършени. Друга­та страна се плете противоположно.

maksi_manto_za_mini_gospojici3_678928723.jpgЛява предница: С кръгла игла №7 се наниз­ват 35 бр. с прежда в пя­съчно и се плете 1,5 см = 3 реда бие от жарти­ерна плетка. Продължа­ва се с жакардова плет­ка, при което широките ивици от левия край се разпределят така, че преди крайната бримка да се намират 2 лицеви бримки. Останалите мотиви са със същата поредност както при гърба. Страничното скосяване, ръкавната извивка и раменното скосяване от дясната страна се правят на същата височина, как­то при гърба. Същевре­менно на 4 см = 6 реда височина на ръкавната извивка, от левия край се завършва 1 бр. за ско­сяване на деколтето, след което на всеки 2-ри ред се завършват още 10 х 1 бр.

Дясна предница: Плете се противопо­ложно.

Ръкав: С кръгла игла №7 се нанизват 33 бр. с морскосиня меланж прежда и за бието се плете 1,5 см = 3 реда жартиерна плетка. След това се продължа­ва с ажурена плетка от 64-ия ред, като разпре­делението на бримките става от средата = двойната стрелка. За разширяването от две­те страни на 11-ия ред след бието се добавя по 1 бр., след което на все­ки 6-и ред се добавят 6 х 1 бр. = 47 бр. Добаве­ните бримки доофор­мят жакардовата мос­тра и плетката широ­ки ивици. След 30 см = 54 реда след бието, за ръкавната извивка се завършват от двете страни по 2 бр., след което на всеки 2-ри ред се завършват 2 х 3 бр. И 2 х 4 бр. На следващия ред се завършват оста­налите 15 бр.

Завършване: Час­тите се навлажняват, опъват се и се оставят да изсъхнат. Зашиват се шевовете. С кръгла­та игла №6 и с прежда­та за ресни се изваж­дат: от правите краи­ща на предницата по 84 бр., от скосените ръбо­ве на деколтето по 20 бр. и от вратната из­вивка на гърба 21 бр. = 229 бр. За бието се пле­те жартиерна плетка в редове. На височина на бието 3 см се завърш­ват всичките бримки. Прикачват се ръкавите. Върху всички опакови бримки на широките ивици по височина се за­шиват равномерно по 5 дървени мъниста, как­то се вижда на снимка­та. Може да пришиете декоративните мънис­та и по ваш избор.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст