Начална страница | Дом | ГАДАНИЯ - СТЪПАЛОТО ПОКАЗВА БЪДЕЩЕТО НА ВАШЕТО БЕБЕ

ГАДАНИЯ - СТЪПАЛОТО ПОКАЗВА БЪДЕЩЕТО НА ВАШЕТО БЕБЕ

image

Разглеждайки линиите на лявото ходило, може да се разбере какъв ще бъде ха­рактерът…

на детето, дали притежава дарби и ще има ли добър шанс в живота. Трябва да се има предвид, че линията е положителна, ако е добре очертана и развита, и, обратното, отрицателна, когато по нея се забеляз­ват кръгчета, нишки или ако е неясно очертана.

1. Линия на Венера. Намира се точно под палеца и означава развитие и наситеност в социалните отно­шения. Колкото по-добре е очертана, толкова по-го­лям успех в обществото ще има детето.

2. На сърцето. Под малко­то пръстче е и паралелна на основата на всички пръсти. Ако е неравна, означава сту­ден характер, ако е дълга -сантиментална личност, ако се разклонява - символ на лошотия.

3. На главата. Намира се в централната част на ходило­то, спуска се към средата му. Нейният размер и дълбочина са във връзка с интелигент­ността на детето.

4. На живота. Между пале­ца и показалеца. Тя е във връзка с жизнената енергия и веселия характер.

5. На Юпитер. Детето при­тежава организаторски спо­собности. Ако е много ясна, детето е бъдещ лидер.

6. На Меркурий. Ако е бя­ла - търговски способности, дипломация и добри връзки в обществото.

7. На съдбата. Същото как­то на ръката, по дължината на тази линия може да се гадае за продължителността на живота.

8. На Сатурн. Тя е пара­лелна на линията на Юпитер и се свързва с успеха в жи­вота.

9. На Марс. Борбен харак­тер, човек, който никога не се предава.

10. На палеца.  Разполо­жена е в осно­вата на палеца и означава, че детето има доб­ро сърце и ще има много приятели.

11. На Луната. Ако е ясна, детето ще бъде мечтател и ще пътува много.

12. На малкото пръстче. Ако е извита като дъга, дете­то няма да има финансови проблеми.

По формата на пръсти­те може да се оценяват професионалните способ­ности на детето. Най-доб­ре се преценява, когато то стои право.

Литературни и артистични способности. Ходилото за­вършва, образувайки полук­ръг. Показалецът е островърх, малкото пръстче е много малко. Средният пръст е малко по-дебел от показале­ца и безименния.

Юридически професии (прокурор, съдия, адвокат, нотариус). Когато ходилото завършва в квадратна фор­ма, показалецът е малко скрит, палецът е прав и фин.

Политически и админист­ративни професии (политик, дипломат, служещ). Ходило­то завършва в неправилна форма поради големия и силен показалец.

Медицински профе­сии (хирург, медицинс­ка сестра, ветеринар). Когато формата на ходилото завършва в три­ъгълна форма. В този случай палецът и средни­ят пръст са островърхи.

Артистични професии (музикант, актьор). Връх взема предпоследният пръст, останалите са повдигнати. В основата на пръстите има изпъкнали възглавнички, по които също може да се га­дае. При палеца (Венера) из­датината отразява чувствата и любовта. Ако е много из­пъкнала, детето ще бъде не­жен и добър любовник. При показалеца (Юпитер) - гордост. Ако е прекалено голя­ма - педантизъм. Ако липсва - чувство за вина. При сред­ния пръст (Сатурн) - детето ще успее във всички свои на­чинания, ако е равна, ще бъ­де мързеливо.

При предпоследното пръстче (Аполон) показва състрадание. При малкото пръстче (Меркурий) - интели­гентност и талант.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст