Начална страница | Дом | ПРЕДИ ДА РАЗЦЪФНАТ ЛЕХИТЕ

ПРЕДИ ДА РАЗЦЪФНАТ ЛЕХИТЕ

image

Не купувайте непроверени семена…

Независимо от нас­троенията на Баба Марта лехите в дво­ра пръхнат и чакат семена. Буйната лятна красота на градината трябва да осигурите отрано: време е да се засеят едногодишните рас­тения.

С това название се обозначават НАСАЖДЕНИЯТА, КОИТО ЖИВЕЯТ САМО ЕДИН СЕЗОН - през есента те уми­рат. Сред тях има и много студоустойчиви като гипсофилата, годецията, невена, кларкията и ешолцията, ко­ито може да се засеят направо в лехите рано напролет и дори в края на зимата. Има и много топлолюбиви растения, непонасящи дори сла­бите пролетни или есенни застудявания. Те обикновено се отг­леждат чрез разсад в парник или на перваза на прозореца и се за­саждат на постоянно място едва когато опасността от ниски температури премине напълно. Впрочем точ­но така трябва да се постъпи и със студоустойчивите растения, които имат

ДЪЛЪГ ВЕГЕТАЦИО­НЕН ПЕРИОД

Такива са клубеновата бегония, лобелията и едногодишните астри. Разсадът за тях обаче трябва да направите рано - през март, а по­някога и през февруа­ри. Тогава те ще разцъфнат в разгара на лятото, а не една-две седмици преди да ого­леят лехите.

ЗА ДА ЦЪФТЯТ ЦЯЛО ЛЯТО

Асортиментът на лет­ните цветя е огромен -включва около 200 ви­да, но неопитните гра­динари е по-добре да се занимават с не осо­бено претенциозните сред тях. Това не озна­чава, че те са по-малко красиви. Повечето от тези растения имат яр­ки, гиздави цветове и се ползват с по­чит и уважение дори от професи­оналните гради­нари.

Много цъфтящи растения може да се насадят в лехата или на балкона с готови пъпки или дори вече разцъфна­ли, но за всички, дори за леко по­насящите пресаждането, за задължително се смята запаз­ването на здрава буца пръст около корените. Разсадът трябва да се % извади внимателно от саксията та­ка, че пръст­та да не се орони. Ня­кои растения може да се насадят до­ри с чашка­та, ако тя е хартиена или от разпадащ се ма­териал. В такива съдо­ве обикновено се про­дават разсадите на де­коративния фасул и грах, годецията, телефончето, маковете, ла­тинките и резедата. Най-дребните семенца като тези на кученцето, лобелията или агератума /30 000 семена те­жат точно 1 грам!/ мо­гат просто да се загу­бят в леха с грубо обра­ботена пръст, затова е по-добре да се отгледат чрез разсад. Едри семена като тези на скабиозата и латинка­та /в 1 грам има съот­ветно само 30 и 5 семе­на/ може да посеете спокойно направо в ле­хата на постоянно мяс­то.

КАКВО ИМА В ПАКЕТЧЕТО

Много фирми опако­ват семената в големи пакети с красиви сним­ки, за да оправ­даят тяхната це­на. Не бързайте да купувате. Обърнете вни­мание на разфа­совката. Поинте­ресувайте се от цената на тази култура, прода­вана от други фирми. И още нещо: на обратната страна на пакета тряб­ва да е написан срокът на годност, разфасов­ката и данни за фирма­та-производител /ад­рес и телефон/.

Не се съблазнявайте да купувате семена от частни производители. Няма гаранция, че продукцията им е съхраня­вана при правилен температурен режим. Не се лъжете да купу­вате и смесени в един пакет семена от раз­лични цветя, но в ед­наква цветова гама. Случва се те да не рас­тат едновременно.

 

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст