Начална страница | Дом | ЖИВ ПЛЕТ ОПАСВА ДВОРА

ЖИВ ПЛЕТ ОПАСВА ДВОРА

image

Как да го формираме…

Формирането на живия плет се извършва с резитбата след засаждането. През първата година мла­дите растения растат сво­бодно, а след това се сък­ращават само вертикално разположените клони. През втората година рано напролет съответно бавно или бързо растящите видове се подкастрят на ви­сочина 5-10 см и 15 см. Режат се младите леторасти, а също така се съкра­щават и някои странични, по-буйно израстнали клон­ки.

През следващите годи­ни е желателно резитбата да става на външни пъпки, като растенията се съкра­щават на същата височина. След това, докато се офор­ми живият плет, резитбата се прави на 10-20-30 см. Страничните стени се под­равняват до получаване на формата. След това тя са­мо се поддържа. Текуща­та резитба при поддържа­нето за един вегетационен период се прави 3-4 пъти. Извършва се на строго оп­ределената височина на живия плет, с големи ме­тални ножици, моторни триони и др.

Разнообразие

От декоративните рас­тения се създават кълбо­видни, пирамидални, кону­совидни и други форми. Създаването на определе­ни фигури изисква знания, умение, майсторство и продължително време, осо­бено когато се използват бавно растящи видове, как­вито са тисът, чемширът и др. формирането започва още със засаждането на декоративните растения. Най-подходящи форми се получават от малки две-тригодишни растения. За­садените растения през първата година се оставят да растат свободно. Ако не се развиват добре, не се подкастрят и през вто­рата година.

Всяка операция да е навреме

Първата резитба се прави рано напролет на височина 10 см за по-бавно растящите видове (за тиса и чемшира 2-5 см) и 10-15 см за по-бързо рас­тящите. Резитбата се из­вършва на външна или вът­решна пъпка в зависимост от желаната форма. При създаване на кълбовидна форма се реже на външна пъпка, а след това - на вътрешна. При създаване­то на колона през цялото време трябва да се обрязва на вътрешна пъпка. След първата резитба рас­тенията се оставят да се развиват свободно. През пролетта на втората годи­на се прави втора на 10-15 см от височината на новите леторасти. През пролетта на третата годи­на операцията се повта­ря. Така се създава под­ходяща гъста основа за изграждане на съответна­та фигура или тяло. През четвъртата година вече се реже на по-голяма ви­сочина -15-20 см за бавно растящите и 25-30 см за по-бързите. Резитбата на по-голяма височина вече не крие опасност от обра­зуване на празнини. Ако се появи такава, през чет­въртата година се реже на първоначалната височина. По този начин про­дължава изграждането на фигурата до получаването на окончателните й раз­мери. След като направи­те фигурата, поддържайте формата. За тази цел се прави текуща резитба по 3-4 пъти за вегетационен период.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст