Начална страница | Дом | НАМЕРЕТЕ СИ БОНСАЙ В ГОРАТА

НАМЕРЕТЕ СИ БОНСАЙ В ГОРАТА

image

Какво представляват тези растения джуджета…

Какви видове са познати у нас и как да ги търсим.

В превод от японски "бонсай" озна­чава дърво в саксия и поради малки­те си размери е известно още като дърво-джудже. Максималната височина на саксийните дървета е 120-150 см това се постига чрез отглеждането им при утежнени растежни условия. Кореновата система се съкращава на всеки 2-3 години, като при мла­дите бонсай се премахва до 2/3 от нея, а при по-старите - само връхчетата. Извършват се и системни резитби за направляване на растежа и формира­не на корона с желаната форма и отго­варяща на възможностите на коренова система за доставяне на хранител­ни вещества.

ИЗБОРЪТ

Почти всяко дърво може да бъде превърнато в джудже. Можем да из­берем дръвче за бонсай само по ня­коя негова характеристика - интере­сен цъфтеж, форма на листата, или заради цялостния му вид. Някои ви­дове обаче, например платановите дървета, имат много големи листа, които трудно могат да се умалят, по­ради което трябва да избираме лесни за оформяне дървета..

НАМЕРЕТЕ СИ БОНСАЙ В ГОРАТА

Освен да бъдат създадени по изку­ствен начин, дръвчета-бонсаи могат да бъдат намерени и в природата.Подходящи за бонсай са някои ин­дивиди, растящи в непосредствена близост до горната граница на гората, където условията за растеж са твър­де сурови.Намират се и върху скални и силно ерозирали терени, където развитието на кореновата система е затормозено, а също и на места, къде­то пасат домашни животни.

ЗАЩО ДЖУДЖЕ?

Причините за възникването на дър­вета "бонсай" могат да бъдат генетич­ни и негенетични (модификационни).Променя се външния вид на растението.

МУТАЦИИТЕ

могат да обхванат само една част от короната или отделен клон и по-ната­тък се развива плачеща или пирами­дална форма. Това са така наречени­те "пъпкови мутации", които впос­ледствие се размножават вегетатив­но и напълно запазван качествата си в потомството. Въз основа на пъпковите мутации от диворастящите джанки са обособени различните културни сортове Афъски, а от ябъл­ките сортовете Делишъс. Мутантите растения се използват масово в озе­ленителната практика. С много висок декоративен ефект са

ФОРМИТЕ:

пирамидална, колоновидна, кълбо­видна, джуджевидна, плачеща, пълзяща, кривоклонеста, и

ОКАСТРЕНИ ОТ ПАША

Особено декоративен ефект доби­ват тези видове, които ежегодно би­ват опасвани от домашни животни, Те прегризват невдървенелите клонки и пъпките. В резултат дърветата до­биват храстовидна форма с чепата и гъсто облистена корона. Това напо­добява изкуственото оформяне на бонсаите от човека.

ИЗКУСТВОТО БОНСАЙ

изисква сериозни познания върху биологията на видовете и техните фи­зиологични изисквания по отноше­ние на светлината, топлината, кисе­линността на почвата и др.

КОИ ДРЪВЧЕТА СА ПОДХОДЯЩИ

За бонсай могат да се използват всички дървесни видове-както иглолист­ни, така и широколистни. Но най-леко и с най-малко грижи се отглеждат бонсаите от бавнорастящи видове. От иглолистните най-удобни за превръ­щане в бонсай са боровете, смриките, тисисът, източната и западна туя. От широколистните особено подходящи са габъра, копривката и бряста, тъй като имат дребни листа. С красив пролетен цъфтеж са японската череша и японската дюля, а с богата есенна окраска на листата са брястът, офиката, дъбът, кленът и гинкото.

ДЪРВЕТА С ИНТЕРЕСНИ СТЪБЛО И КОРОНА

могат да бъдат намерени и върху силно ерозирали терени, а така също и в скални цепнатини, където количеството на почвата е твърде оскъдно. Показателен пример в това отношение са видовете: обикновена и червена хвойна (смрика), келяв габър, полски клен, космат дъб и др., които могат да виреят на такива терени и още в млада възраст представляват оформени бонсай.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст