Начална страница | Здраве | ПРЕДИМСТВАТА И НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА СОЛАРИУМА

ПРЕДИМСТВАТА И НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА СОЛАРИУМА

image

Предимствата…

Посещенията в солариум .имат редица предимства пред обикновеното излага­не на слънчевите лъчи.

От една страна стои медицинското значение на солариумната радиация - тя е от основно значение при лечението на остеопорозата (поради натрупване­то на витамин Д в кожата), лечението на сезонната депресия (поради стимули­ране отделянето на серотонин), лечението на редица кожни заболявания като акне и невродермит, намаля­ване артериалното наляга­не, терапевтично повлиява­не на някои видове мускул­ни болки и др.

Благодарение на посе­щенията в солариум се по­вишава нивото на слънцезащита на кожата (често в рамките на четири факто­ра), поради което последва­щото излагане на естестве­ните слънчеви лъчи не е та­ка опасно. Много от специа­листите препоръчват преди ходенето на море 1 -2 проце­дури в солариумно студио -така се намалява рискът от евентуално изгаряне.

Солариумната радиа­ция може да се контроли­ра в зависимост от нуждите и типа кожа, което при нор­малните слънчеви лъчи е невъзможно. Това е от изк­лючително значение за хо­рата със светла кожа, при които рискът от изгаряне е голям. Освен това при сола­риума се намалява до мини­мум вредното действие на канцерогенните UVA-лъчи, което във външна среда е невъзможно.

Солариумът пести вре­ме.

Солариумите са удобни - те могат да се използ­ват по всяко време и неза­висимо от външните усло­вия.

Недостатъците

За съжаление солариум­ната радиация не е безв­редна. Тя нерядко може да се усложни с:

развитие на форма на кожен рак (базоцелуларен, спиноцелуларен или меланом). Това е най-голямата опасност при солариумите. Всъщност тя съществува и при излагането на обикно­вените слънчеви лъчи. При солариума обаче, въпреки сравнителното обезвреждане на UVA-лъчите, радиация­та е десетки пъти по-силна от слънчевата, поради което и рискът е по-голям. Самите UVA-лъчи увреждат генетич­ния материал на клетката, което води до неконтроли­рано делене на епителните клетки и развитието на неопластичен процес. Особе­но опасен е солариумът за лица с т.нар. преканцерози, т.е. пред ракови състояния, а именно фамилна анамнеза за рак на кожата, новопоя­вили се бенки, които бързо нарастват и показват про­мяна в пигментацията и фор­мата.

Неправилната експо­зиция при солариума може да доведе до значително изгаряне на кожата, което не само е болезнено и неп­риятно, но има и нездра­вословен ефект. Това най-често се наблюдава при не­компетентно съставена програма или безнадзорни­те и предозирани посещения на солариума.

Солариумът води до по-бързо състаряване на кожата поради по-бързата деструкция на еластичните влакна на кожата. Освен това често след посещение­то в солариум кожата е опъ­ната и суха, което налага активна хидратираща тера­пия.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст