Начална страница | Здраве | ЛЕКАРСТВАТА МОГАТ И ДА УБИВАТ!

ЛЕКАРСТВАТА МОГАТ И ДА УБИВАТ!

image

Всеки вече знае, че лекарствата не само ле­куват, те и разболяват…

А ПОНЯКОГА ДОРИ УБИВАТ...

И това се знае още с появата на първите ле­чебни средства.

Първата и изключи­телно сериозна тревога възниква в края на 50-те години на миналия век, когато на бременните предписвали популярно­то тогава лекарство талидамид за успокои­телно. Медикаментът обаче предизвикал сери­озни здравословни нару­шения в развитието на повече от десет хиляди деца. След оповестява­нето на този факт Све­товната здравна орга­низация забранява из­писването на талида-мида и специалистите сериозно се заемат с из­следване на качеството на лекарствените пре­парати. Създаден е цен­тър, където да постъп­ват сведения за стра­ничните действия на ле­карствата от целия свят. Днес в архива на този център са съхране­ни повече от два милио­на съобщения за такива странични ефекти, количеството на които не престава да расте. Истината е, че

НЯМА ЛЕКАРСТВА БЕЗ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ И

най-качественият медикамент си остава за организма чуждо тя­ло. Страничните му дей­ствия са както очаква­ни, така и неочаквани.

КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО СЕ ОТРОВИМ С ЛЕКАРСТВА?

Подобно нещо се е случвало на всички нас поне веднъж. Проблемът е в това, че в аптеките могат да се намерят всякакви лекарствени средства, които да пос­лужат за тази цел. Но никой не се досеща, че повечето от тях са копия на оригиналните препарати, произвежда­ни от най-различни про­изводители

ДОРИ И ТОГАВА, КОГАТО ИЗТЕЧЕ СРО­КЪТ НА РАЗРЕШИТЕЛ­НОТО ИМ

На сериозността на страничните ефекти значително влияе и про­изходът на лекарство­то. Нека си припомним случая, когато полиция­та залови огромни коли­чества хапчета, които не отговарят на задъл­жителните изисквания. Едва ли ще можем да си представим какво са причинили тези фалшификати на хората, кои­то са ги приемали като оригинални...

От три до пет процента от пациен­тите в болниците и клиниките са жер­тва на... медикаментите, с които ги ле­куват, сочи статистиката. От нея става ясно още, че смъртността от странични действия на лекарствата се нарежда на пето място след сърдечно­съдовите заболявания, рака, болестите на белите дробове и травмите.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст