Начална страница | Здраве | ЦЕЛЕБНАТА СИЛА НА МАГНИТИТЕ

ЦЕЛЕБНАТА СИЛА НА МАГНИТИТЕ

image

Да се лекува с магнити може всеки…

Изключенията са бременните (не се знае как магнитите действат върху плода), хора с вграден пейсмейкър (сърцето под въздействието на магнитите може да загуби ритъма).

За лечение се използват различни ви­дове магнитни полета: от тези, които се образуват с малки магнити в лепенки, би­жута, колани и т. н., до онези, които се об­разуват с помощта на слаби, постоянни (статични) полета.

Трябва да се припомни, че терапията с магнити не прави чудеса, но винаги си струва да се опита. В 50% от случаите на нововъзникнали депресии значителни положителни стъпки в лечението им мо­гат да бъдат постигнати с магнитната те­рапия.

Значителни положителни постижения могат да бъдат забелязани в лечението и на следните заболявания:

* Ревматизъм - след лекуване с магнит­ни полета при болния от ревматизъм, кой­то страда от силни възпаления на стави, може да се докаже присъствието на по­вече кортизони, които спират възпали­телния процес.

* Паркинсон - на хора, засегнати от та­зи болест, им помагат пулсациите на маг­нитите. Заключението е, че магнитната терапия при една трета от пациентите на­малява ограниченията при ходене и уве­личава способността за концентрация.

* Депресия - при нововъзникналите депресии с помощта на транскраниална магнитна стимулация (специална форма на терапия с магнитно поле) можем да постигнем значителни подобрения в нас­троението при 40 до 50% от общия брой пациенти. При депресии, които съществуват от по-дълго време, подобренията от тази терапия чувстват 20 до 30% от пациентите.

* Артроза - пулсиращо-сигнална тера­пия (ПСТ) помага на хората, които боле­дуват от артроза - при тази болест се раз­гражда хрущялният пласт в ставите (даже и гръбначният стълб), което предизвиква силни болки. ПСТ трябва да възбуди рас­тежа на хрущяла и даже повторно да въз­станови загубената хрущялна маса и да облекчи болките. Терапия с помощта на Пулсиращо-сигнална терапия (ПСТ) функ­ционира въз основа на магнитни импул­си, които се създават в прав ток. Импул­сите от прав ток преди всичко отстраня­ват дисфункциите на хрущяла и за това са подходящи за лечение на дегенеративни повреди на ставите. Тези импулси са по-близки до телесните процеси, които се развиват в хрущяла, отколкото импулсите на променливия ток. Сигналите в клетки­те на хрущяла се приемат като иск за за­почване на процеса на поправка, т. е. възстановяване.

* Болки - факт е, че всички видове болки реагират на магнитно поле - без значе­ние от къде идва това. Магнитните сили явно облекчават част от вегетативната нервна система, която пренася усещане­то за болката и по този начин болката на­малява. Върху тялото не действат само пулсиращи полета, но и статичните поле­та от постоянните магнити, вградени в ле­пенки, колани и т. н., които също така по свой начин облекчават болките. Такси­метрови шофьори от гр. Кьолн в анкети заявяват, че усещат по-малко болки в гръбначния стълб, ако носят магнитни ле­пенки.

В САЩ хора с проблеми с кръвното и с възпаления на ставите искат да се ос­вободят от болките с помощта на магнит­ни превръзки.

ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕФЕКТИ ОТ ТЕРАПИЯ С МАГНИТИ

Под въздействие на магнитното поле се подобрява кръвообращението, така че от­делни клетки се зареждат с повече кис­лород. В случай че съществуват и доста­тъчно хранителни вещества като витами­ни, минерали, белтъци и подобни, подоб­рява се и захранването на клетките с хранителни вещества, което от своя страна ускорява процесите на лечението.

Вредните вещества се изхвърлят по-бързо от клетките под въздейст­вието на магнит­ното поле.

В   китайската както и в запад­ната  медицина лекарят   слуша пулса на пациен­та (в китайската той определя и силата на 12-те главни мериди­ани - енергийни линии).

Китката на ръ­ката играе важ­на роля в меди­цината както на изток, така и на запад.

На една кръвна клетка й е нужна само една минута да измине път от сърцето до китката и обратно. Това е и обяснението защо магнитните гривни не облекчават само местната болка, а са много често ефикасни и при мигрена, болки в гръбна­ка или бедрените стави.

Въздействието на медта

Носене на медните гривни за предпаз­ване от артрит не е никакво суеверие.

Сега вече е известно, което потвържда­ват и изследванията на университета в Арканзас, че лечението облекчаване на артрита с помощта на метали особено на медта и цинка, може да бъде много ефикасно. Техният опит показва, че ен­зимите, които зависят от тези елементи, играят решаваща роля в оформлението на тъканта. При пациентите, боледуващи от артрит, е получен значителен успех с прилагане на този метод на лечение.

Забележка: На хора с вграден пейс­мейкър е забранено да носят магнитни гривни.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст