Начална страница | Здраве | ОСТЕОПАТИЯТА- ЛЕЧЕНИЕ НА ЦЕЛИЯ ОРГАНИЗЪМ

ОСТЕОПАТИЯТА- ЛЕЧЕНИЕ НА ЦЕЛИЯ ОРГАНИЗЪМ

image

Атакуват се еднов­ременно симптомът и причината…

Напоследък увлечението по остеопатията непрекъснато расте.

Какво представлява

Остеопатията, също както хомеопатията и акупунктурата, разглеж­да човешкото тяло в неговата ця­лост. Костите, мускулите, жлезите, кожата и вътрешните органи за нея са взаимнозависими структури, вся­ка от които управлява някаква дейност - дихателна, сърдечна, хра­носмилателна и пр. Според остеопатите само равновесието между всички тези елементи може да гарантира добро здравословно състо­яние.

Вътрешна компенсация

С термина „остеопатично увреж­дане" специалистите характеризи­рат ограничаването на подвижност­та на една или друга част на тялото, последвано от цялостно обездвижване. Първоначално тя­лото се мъчи да компенсира, но когато вече не успява да се справи, се появява болката. Задачата на остеопата е да възстанови първо­началното равновесие. Ако той вър­не виталността на една зона, която не работи добре, останалите ще заработят по-добре, защото вече няма да се налага да компенсират.

Как става лечението

Остеопатът използва като инст­рументи само ръцете си и своята мисловна концентрация. С внима­телни опипвания той ще открие напрегнатите места, острите възпа­ления или спазми, които спъват добрата работа на някоя тъкан, орган или става. За целта остеопа­тът търси из структурите на тялото тези, които не се движат достатъч­но добре. Той изследва ставната система (горните крайници, таза, гръдния кош, гръбначния стълб и главата), която се нарича мускулно-скелетна остеопатия; черепната система (двойката череп-кръст) или черепна остеопатия; система­та на вътрешните ор­гани (корем и сърце-бял дроб) - органич­на остеопатия.

В кои случаи може да се помогне

Остеопатията е те­рапия, която допъл­ва класическата ме­дицина. Понякога тя може дори да я из­мести, защото изпреварва проблемите и лекува смуще­нията, за които класическата ме­дицина не предлага истински лек. Тя е много полезна при ревматич­ните проблеми, които традиционна­та медицина по-скоро облекчава с противовъзпалителни и болкоуспокояващи средства. Остеопатията га­рантира бързи резултати с продъл­жителен ефект, защото специалис­тът атакува едновременно симпто­ма и причината за него. Така се избягва вземането на лекарства и заедно с това страничните ефекти, породени от тях.

При рак, диабет и хепатит приложението на остеопатията е невъз­можно.

Опознаване на страданието

При първото посещение остеопа­тът провежда задълбочен разговор, по време на който задава въпроси, свързани с предишни заболявания на пациента и тяхното лечение. Това дава възможност на специалиста да разбере дали става дума, за първично или за вторично заболяване.

Едва след това може да се прис­тъпи към същинското лечение.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст