Начална страница | Здраве | ВНИМАНИЕ, ПОСПАЛАНКОВЦИ!

ВНИМАНИЕ, ПОСПАЛАНКОВЦИ!

image

На никого не достига времето за сън…

Завиж­даме на тези, които могат да си позволят да спят колкото поискат.

Оказва се, че мно­гото сън невинаги е по­лезен. За хората, спя­щи повече от осем ча­са, съществува пови­шен риск от инсулт.

Ако спите по-малко, но през деня се чувст­вате бодри и работос­пособни, тогава всичко е нормално. Но ако ви измъчва сънливост, това вече е лошо. Ако хъркате, също попада­те в рисковата група.

Според изс­ледователи­те тези три особености на съня со­чат завише­ната вероят­ност от ин­султ. В изс­ледователс­ката програ­ма участвали 1348 човека, в това число и такива, кои­то вече са прекарали ин­султ. Те били щателно прегледани от лекари­те за възможни нару­шения в сърдечносъдовата система. Особено внимание се обръща­ло на евентуални стеснявания на коронарните артерии. Всички изследвани отговорили на въпроси, свързани с навиците им и особе­ностите на съня. Ре­зултатите показали, че 14 процента от гру­пата на спящите пове­че от 8 часа на деноно­щие, изпитващи сънли­вост през деня и хърка­щи нощем, по-рано са прекарали инсулт или исхемичен пристъп, който е подобен на микроинсулта, докол­кото поразява мозъч­ните съдове или съдо­вете, водещи към него. В същото време сред тези, които не стра­дали от подобни нару­шения на съня, само 4-5 процента били прека­рали инсулт. Щората, които имат такива проблеми със съня, трябва задължително да се консултират с лекар.

Това могат да бъдат признаци за спи­ране на дишането по време на сън (апнея), което означава, че за кратко време мозъкът остава без кислород, в резултат на което се увеличава рискът от инсулт. Възможно е това да се случва мно­гократно през нощта, понякога човек дори се пробужда. Между дру­гото хората, страда­щи от апнея, не успя­ват да се наспят доб­ре, което налага и по-дългото им оставане в леглото, иначе през де­ня се прозяват. Разби­ра се, за инсулта има и други рискови факто­ри: възраст, високо ни­во на холестерола, по­вишено кръвно наляга­не, пушене. Просто сега към тях се добавят и нарушенията на съня. Учените предполагат, че последните повиша­ват риска 10 години след появата си. „Кол­ко и как спи човек не е просто навик, който лесно може да се про­мени. Нарушенията в съня са физически нару­шения, които изискват намесата на специа­лист.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст