Начална страница | Здраве | ОПАСНИЯТ ЧАР НА ЛУНИЧКИТЕ

ОПАСНИЯТ ЧАР НА ЛУНИЧКИТЕ

image

Пролет и лете те стават повече и по-забележими…

и прида­ват необясним сексапил на притежателите си. По с тях тряб­ва да се внимава, защото мотат да се развият в рак на кожата.

Луничките - чаровни­те малки кръгли или неправилни по фор­ма петънца по кожата, се наблюдават предимно при хора със светлоруси или чер­веникави коси. Те варират по цвят от светложълти до тъмнокафяви. Появяват се в ранните детски години, ка­то броят им се увеличава през пролетта и лятото. Раз­полагат се предимно по из­ложените на слънце кожни повърхности - лице, рамене, външните части на горните крайници, рядко по цялото тяло. Цветът им се дължи на натрупания в по-голямо количество от околната ко­жа пигмент меланин. Кол­кото повече е отлагането му, толкова луничките са по-тъмни. За възникването на цветни промени по кожата обикновено играят роля комбинирани външни и вътрешни факто­ри, действащи върху раз­лични етапи на пигментообразуването. Генетично е установен наследственият характер на луничките. Ро­дителите на деца с лунички са имали същите измене­ния, разположени на същи­те места. С течение на въз­растта поради усъвършен­стване и узряване на ензим­ната система, ръководеща пигментацията на кожата, луничките намаляват по брой до пълно изчезване, наблюдавано с просто око. При оглед на кожата със специално осветление оба­че те се откриват в епидер­миса.

Провокиращи фактори за повторната поява на лу­ничките са преди всичко слънчевите лъчи. Много по-рядко тези петънца се предизвикват от UV-лъчи от изкуствени източници, рентгенови лъчи, гранични лъчи, изотопи на торий и др. На практика най-важният фактор е продължител­ността на експозицията на слънчево въздействие. За да се предпазят, склонните към поява на лунички не трябва да се излагат дълго на директно и индиректно слънчево облъчване, особе­но в часовете от 11 до 16 часа. Ползването на сола­риум целогодишно също е фактор, който провокира меланогенезата и в част­ност появата на лунички.

Луничките сами по себе си представляват доброка­чествено натрупване на пиг­мента меланин. При разум­но излагане на слънце и ако не се извършват допълни­телни химични интервенции върху тях с козметични средства, те не представля­ват проблем нито за прите­жателя им, нито за лекаря. Но при дълги излагания на слънце и на UV-лъчи от из­куствени източници, особе­но през горещите часове на деня, напълно доброкаче­ственият в началото процес на натрупване на пигмент може да прерасне в наднор­мено, злокачествено на­трупване и да се даде тласък на развитие на кожен рак -меланом. По този начин ча­ровните малки точили мо­гат да се превърнат в жесто­ки убийци. Освен лъчевите фактори за злокачественото израждане играят роля постоянните механични травми от стегнати дрехи и аксесоари (презрамки, ко­лани и пр.) и неправилното прилагане на козметични средства и методи в домаш­ни условия (коломаски, шилинги и пр.).

За профилактика на този процес се препоръчва все­кидневно прилагане на слънцезащитни средства с висок UV-A и UV-B фак­тор. Употребата им в ника­къв случай обаче не дава ос­нование да се удължи вре­метраенето на експозиция­та на преки и косвени слън­чеви лъчи. Съветът е да се избягва излагане на слънце в перила от 11 до 16 часа и да се носят дрехи с дълъг ръ­кав от подходящи за сезона материи.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст