Начална страница | Здраве | ВОДОРАСЛИТЕ- МОРСКИТЕ ЛЕКАРСТВА

ВОДОРАСЛИТЕ- МОРСКИТЕ ЛЕКАРСТВА

image

Водораслите могат да се видят в раз­лични цветове…,

форми и големини. Ос­вен това се делят на 2 основни вида - сладко­водни и соленоводни. За да растат, те улавят слънчевите лъчи и фил­трират водата, като по този начин "иззем­ват" от нея хранител­ни съставки. Не бър­зайте обаче да се запа­сявате с ценния про­дукт от плажовете по нашето Черноморие -най-вероятно те са за­разени с битови или индустриални отрови.

Богати на протеини, бедни на мазнини

Освен специфичния си вкус, морският дели­катес има и редица цен­ни хранителни предим­ства. На първо място те са богати на проте­ини, а бедни на мазни­ни. В някои видове има и основните аминоки­селини, които се съдър­жат в яйцата напри­мер. Освен това водо­раслите са изключител­но полезни 3а подобря­ване на храносмилател­ната система.

Подобряват метаболизма

Установено е, че же­ните, които консуми­рат по-често морски дарове, включително и водорасли, страдат по-рядко от остеопороза. Това се дължи на факта, Че калцият, който се съ­държа във водораслите, се усвоява много добре от организма. Така кост­ната система остава по­здрава и човек по-рядко получава травми и счуп­вания.

Друга много важна със­тавка във водораслите е йодът. Той е естестве­ната защита 3а човека срещу йонизиращите лъ­чения на слънцето. Благо­дарение на високото си съдържание на този еле­мент честата консума­ция на водорасли спомага 3а подобряване функция­та на панкреаса и на ме­таболизма на жлезите с вътрешна секреция, как­то и 3а балансиране ни­вото на кръвната захар и холестерола.

Във водораслите се срещат още различни количества мед, кобалт, цинк, бром, както и витамини от В групата и ензими. За да не се загу­бят ценните съставки обаче, при приготвянето на ястия от водорасли температурата не тряб­ва да е повече от 45 градуса.

Укрепват бюста и стимулират сексуалността

Познати са над 25 000 вида водорасли. За едно от най-популярните от тях - спирулината, в което има над 74% белтъ­чини, витамини и незаме­ними аминокиселини, се твърди, че укрепва бюс­та и заличава стрийте, а във вид на храна може да стимулира сексуалност­та. Друго водно расте­ние - ламинария, пък съ­държа най-много йод от всички други познати рас­тения на сушата и около 100 000 пъти повече, от­колкото има 6 морската вода. За намаляване на теглото спомага лито-таминум - водорасло с мощен минерализиращ ефект.

Помагат и при безсъние

Възглавница, пълна с из­сушени водорасли, ще ви помогне да заспивате по-лесно. Освен от морски­те дарове в калъфка от 100% памук сложете още прясно окосено сено, хвойна, босилек, здравец маточина и розов цвят. Възглавницата не тряб­ва да е много дебела, ни­то пък в нея да има цели клонки, за да не ви сму­щават.

Освежават кожата

Козметичните продук­ти с екстракт от во­дорасли имат изключи­телно силно действие, дължащо се на сходст­во 6 структурата на водораслите с тази на кожата на лицето и тя­лото. Водните растения притежават пропускли­ва тъкан подобно на тази на кожата и също като нея абсорбират чрез осмоза всички нео­бходими 3а живота им субстанции. Регулиране­то и координацията на жизненоважните биохи­мични  процеси  на  клетъчно ниво също са идентични.

Водораслите, които се използват в качес­твената козметика, се събират само в пери­ода на пролетното и есенното равноденст­вие 6 хладните води на Атлантическия оке­ан. Учените са уста­новили, че именно то­гава концентрацията на минерални вещест­ва и микроелементи в тях е най-голяма. Род­ното Черно море оба­че също може да ни осигури чудесна мас­ка за освежаване на кожата. Това са светлозелените водорасли, които се събират от прибоя на вълните. Трябва само да ги на­режете на ситно и да ги залепите на лице­то, шията и деколте­то в продължение на 15-20 минути.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст