Начална страница | Здраве | ГРАФОЛОЗИТЕ МОГАТ ДА „ХВАНАТ” БОЛЕСТТА ПРЕДИ ЛЕКАРИТЕ

ГРАФОЛОЗИТЕ МОГАТ ДА „ХВАНАТ” БОЛЕСТТА ПРЕДИ ЛЕКАРИТЕ

image

Всеки може да овладее изкуството за анализ на почерка…

Но за това са нуж­ни години практическа работа с тек­стове, писани от ръцете на много хо­ра. Ако искате по почерка да се опреде­ли дали имате проблеми със здравето, може да ви помогне графолог, който има специална подготовка в тази об­ласт. Той обаче трудно може да пос­тави точната диагноза. Затова пък ще ви каже на коя част от тялото да обърнете по-сериозно внимание. Освен това ще ви назове възможните болес­ти и ще ви даде препоръки за подобрява­не на здравето.

Графолозите не са много, но на вас не ви и трябва лична среща с тях. Анализът може да бъде проведен и без ваше при­съствие, достатъчно е да изпратите об­разец на почерка си по пощата. Обикно­вено за графологичния анализ са необхо­дими няколко образеца, написани в раз­лично време. Специалистите преглеждат всички екземпляри под лупа и намират отклоненията, предизвикани от забол­яването на клиента.

Ако една и съща особеност при писа­нето на думите се проявява на четири места в изпратените образци, това го­вори за съществуващ здравословен проб­лем, на който непременно трябва да се обърне внимание.

Много важен е фактът, че проблеми, свързани със здравето, могат да се проявят в почерка дълго преди да бъдат диагностицирани по традиционните ме­тоди.

НАЙ-ДОБРОТО ЛЕЧЕНИЕ Е ПРОФИЛАКТИКАТА

Графолозите са убедени, че съвсем скоро ще се появи система за ранна диаг­ностика на базата на анализ на почерка. Тя ще позволи човек да бъде предупреден за възможната опасност много по-рано, отколкото той сам ще я почувства или ще узнае за нея от лекарите.

ДОВЕРЯВАЙ СЕ, НО ПРОВЕРЯВАЙ!

Разбира се, не всички учени са уверени във възможностите на новото направ­ление на психологично-медицинския ана­лиз. На някои тези теории им се стру­ват съмнителни, недостатъчно убеди­телни.

Самите специалисти оценяват раз­лично точността на своята работа. Някои от тях твърдят, че могат абсо­лютно вярно и безгрешно да посочат за­болелия орган. По-голямата част обаче не се наемат да дадат еднозначно тъл­куване на почерка. За това има доста причини. На първо място, могат да ги обвинят в незаконна медицинска прак­тика. На второ, графологичния метод все още не е добре изучен, за да се да­ват точни преценки за заболяванията с негова помощ. Но и двете групи спе­циалисти са убедени, че изучаването на почерка дава възможност да се назове онази част от тялото, в която вече има или могат да се появят проблеми. А до­колко това е важно за запазване на здравето, ще решат лекарите.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст