Начална страница | Здраве | ПРЕДИ ПЪРВИЯ ЗВЪНЕЦ ПРОВЕРЕТЕ ОЧИТЕ НА МАЛКИЯ УЧЕНИК

ПРЕДИ ПЪРВИЯ ЗВЪНЕЦ ПРОВЕРЕТЕ ОЧИТЕ НА МАЛКИЯ УЧЕНИК

image

Всички деца, от ново­родени до 6 - 8-годишна възраст, са далекогледи…

Това се определя основ­но от формата на очната ябълка. След тази въз­раст има две възмож­ности - или детето да бъде с нормално зрение, или да развие късоглед­ство. То най-често се открива при задължи­телните профилактични прегледи за първи клас или по повод други оп­лаквания, като напри­мер главоболие, бърза умора и пр.

Профилактични очни прегледи трябва да се правят още преди учи­лищна възраст. За съжаление много родители не го правят.

Децата, които задъл­жително трябва да се прегледат от очен лекар, могат да се разделят грубо на две групи: пър­вата е тази, в семейст­вото на които има близ­ки роднини с очила от млади години. Тези деца не е задължително да имат зрителни отклоне­ния, но трябва да се наблюдават периодично, за да се уловят навреме, ако се появят.

Другата група са те­зи, които имат кривог­ледство или други очни отклонения. Независимо от възрастта те трябва да се консултират с оф­талмолог (очен лекар).

За информация на ро­дителите искам да кажа, че очните аномалии къ­согледство и астигматизъм са много разпрост­ранени. Това също нала­га да се прави системна профилактика. Ако дете­то ви вече носи очила, сега е времето да про­верите има ли нужда от корекцията им.

Дори със зрението на детето всичко да е в ред, трябва да изисквате строго то да поддържа правилна стойка при че­тене и писане. Осигурете му нормално и силно осветление при работа. Ако трябва, поставете допъл­нителна лампа на работ­ното му място вкъщи. Привикнете го да редува в подходяща за собстве­ната му нагласа ритмич­ност - работа и почивка. Не допускайте детето да чете в легнало положе­ние. Не го правете и вие.

И още, независимо че няма оплаквания, во­дете поне веднъж в го­дината детето си на прег­лед в очен кабинет. Така ще му спестите евенту­ални неприятни изживя­вания, а на себе си -много грижи.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст