Начална страница | Здраве | ХРАНИТЕЛНИТЕ АЛЕРГИИ

ХРАНИТЕЛНИТЕ АЛЕРГИИ

image

Храната е жизненонеобходима за организма,…

но тя може да причини и болест, да бъде един от многото фактори, водещи до т. нар. алергични заболявания. Алергията е болестна реак­ция на организма, получава­ща се при контакта му с ня­кои вещества от обкръжава­щата среда, към които той проявява свръхчувствител­ност. Веществата, водещи до алергични реакции при даден човек, при болшинст­вото от другите не причиня­ват никакво заболяване. Ре­акцията е индивидуална.

Алергизиращият фон на околната среда през послед­ните години значително се повиши. Причина за това е развитието на индустрията и химическата промишле­ност, които значително на­рушават екологичното рав­новесие. Това оказва влия­ние и върху хранителните продукти, които все по-чес­то започнаха да причиняват алергични реакции. По­лучават се както от сурови храни, така и от кулинарно обработени, най-вече при използване на консерванти.

Алергични реакции пре­дизвикват най-често бел­тъчните храни като мляко и млечни продукти, яйца - предимно белтъка им, месо и месни продукти, особено пикантни такива, и консер­вирани - риба, раци. Алергизиращи са много от зе­ленчуците и плодовете, осо­бено често ягодите, както и подправките, оцветителите, консервиращите химически вещества, шоколадът и др. Алергичната реакция се предизвиква от продукта, който се получава при свър­зване в организма на храна-та-алерген с образуваното в резултат на него - антитяло.

Хранителната алергия се проявява със симптоми как­то от храносмилателната система, така и извън нея. Те настъпват най-често бурно, наскоро след приемане на съ­ответната храна. Получават се коремни болки, повръща­не, често съпроводени с ко­жен сърбящ обрив, астма, бронхит, отоци и др. В други случаи реакцията настъпва няколко часа след консуми­ране на храната. Симптоми­те са по-слабо изразени и от­звучават за няколко дни. Хра­нителна алергия може да е причинител и на дълготраещи органи заболява­ния като хроничен гастрит, колит, енте­рит, да предизвиква подува­не на корема, кисели оригвания, куркане на червата, ре­дуване на запек и диарии.

За лечението на хранител­ните алергии е необходимо отстраняване на храната алерген - изключване от ме­нюто. Когато тя не е извест­на, се налага поединично из­ключване на предполагаема­та храна за няколко дни и проследяване на ефекта. Самонаблюдението е от същес­твено значение. При неуспех на този метод се препоръчва тестуване с определени храни-алергени.

Лечението, както и профи­лактиката на хранителните алергии, налагат хигиена на храненето - избягване на сил­ни и пикантни подправки, чуж­дестранни такива, както и ползване на екологично чис­ти продукти, които да се под­лагат на по-малка химическа обработка.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст