Начална страница | Здраве | БОТУЛИЗМЪТ - ИНФЕКЦИЯТА, КОЯТО УБИВА

БОТУЛИЗМЪТ - ИНФЕКЦИЯТА, КОЯТО УБИВА

image

Ботулизмът е теж­ка хранителна токсична инфек­ция...

Основна причина за разпространяване­то на болестта е ба­цилът Clostridium botulinum, попад­нал в зеленчуко­вите консерви. Този бацил се развива в живот­ните и човека и от изпражненията отива в почвата, а оттам - в плодове­те и зеленчуците. Когато консерви­ран продукт се съхранява при стайна температу­ра и в него са ос­танали спори на бацила, те започ­ват да се размно­жават и да отделят ботулинов токсин. Това е изключително силна биологична от­рова. Според учените само 0, 0000001 мл от нея убива морско свинче. Първи признак, че нещо не е наред, е двойното виждане. То може да се прояви още след 6 часа, но може и да се забави до 3 или 10 дни от консумирането на заразена с ботулинови бацили храна. Друг признак е сухото гърло - често ви се пие вода, но не можете да я преглътнете и се давите. Понякога се получа­ва пареза на езика и устните и болният не може да говори. Зат­рудняват се движения­та на ръцете и краката и бързо настъпва умо­ра. Болният може да умре в пълно съзнание, ако настъпи парализа на сърдечната или дихателната мус­кулатура. Разви­тието на заболя­ването зависи от количеството на поетата отрова, както и от общото състояние на чо­века. Естествено при най-малките подозрения за не­що нередно, вед­нага потърсете спешна медицинс­ка помощ. И бъде­те много пред­пазливи по отноше­ние на домашно кон­сервираната храна -не се колебайте да изхвърлите някой буркан, ако ви се стори, че не е наред.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст