Начална страница | Здраве | КРЪВНАТА ГРУПА КАЗВА КАКВО ДА ЯДЕМ

КРЪВНАТА ГРУПА КАЗВА КАКВО ДА ЯДЕМ

image

Има най-различни системи за правилно и балансирано хранене - вегетарианско, раз­делно, рационално. Но универсален начин...

Има най-различни системи за правилно и балансирано хранене - вегетарианско, раз­делно, рационално. Но универсален начин, уви, няма. Диетолози казват, че организ­мът на пациентите им, спазващи една и съща диета, реагира различно.

При някои резултатите идват бързо и стават види­ми, при други усилията отиват напразно. Къде е тайната? Следващите редове може би ще дадат задоволителен отговор на то­зи мъчителен за много хора въпрос.

Преди 6-7 години стана популярна научнообоснова­ната теория за връзката между кръвната група на чове­ка и храненето. Неин ав­тор е американският учен доктор-натуропат Питър д'Адамо. Той твърди, че различните кръвни групи са се поя­вили в отделни истори­чески епохи: отначало нулева кръвна група, после - А, още по-късно -В, а най-млада е АВ. Кол­кото и да е странно, факт е, че до ден-днешен храносмилателната система на човека за­пазва предразположени­ето си към онези продук­ти, с които са се храни­ли неговите предци от същата кръвна група.

Приеманата храна и кръвта влизат в хими­ческа реакция. Главна роля в нея имат белтъ­чините - лекгпини, които са способни да се слеп­ват с еритроцитите. Така че когато ядем хра­на с лектини, несъвмес­тими с антигените на нашата кръвна група, започва реакция на слеп­ване, която влече след себе си "повреди"в орга­ните и системите. А и допринася за развитие­то на някои болести.

Заслугата на д-р Пи­тър д'Адамо е, че той на­учно е обосновал необхо­димостта от различно хранене на хората с раз­лични кръвни групи. Нап­ример за тези с нулева група подходяща и ефек­тивна е диетата с ниско съдържание на въглехид­рати, а вегетарианство­то е най-добро за група А.

Теорията на Д'Адамо помага да бъде съставе­на индивидуална програ­ма за хранене. А изследва­нията за резултатите от прилагането й са дос­та оптимистични: усе­ща се прилив на сила и енергия, намалява излишното тегло, намаляват и оплакванията от стомашно-чревния тракт.

Ето и някои важни принципи в храненето, към които д-р Питър д'Адамо съветва да се придържаме всички независимо от кръвната ни група:

- Хранете се според сезона (не прекалявайте например с домати, краставици, ягоди през зимата);

- Яжте продукти, отгледани във вашата климатична зона (предпочи­тайте кайсиите пред тропическите ананаси);

- Вслушвайте се във вътрешния глас на орга­низма си, повече се дове­рявайте на природния си инстинкт и желание при избора на храната.

В табли­ците, кои­то даваме, към катего­рията "осо­бено полез­ни продук­ти" се от­насят те­зи, които са необходими на организ­ма като ле­карство и затова задължително трябва да присъстват в менюто. А в категорията "следва да се избягват" са посочени продуктите с вредни за организма лектини, които трябва да се ограничават.

КРЪВНА ГРУПА 0 (I)

Тип: ловец

Това е най-ста рата кръвна гру па на земята, ня­кога тя е текла в жили­те на кроманьонците. Те са били много добри лов­ци. Източник на енерги­ята им били преди всич­ко белтъчините, съдър­жащи се в месото. Имен­но затова хората от ну­левата кръвна група са "месоядни". Белтъчини­те (протеините) от жи­вотински произход и ин­тензивното физическо натоварване им оказват най-благотворно влия­ние. За тях са препоръ­чителни също птиците и рибата. Млечните про­дукти и зърнените хра­ни по-малко ги блазнят -млякото и пшеницата навлизат в храненето много по-късно.

Продукти, които повишават теглото: пшеницата и царевица­та (забавят интензив­ността на обмяната), бялото и цветното зеле, фасулът.

kravnata_grupa_kazva_kakvo_da_iadem_737525378.jpgПродукти, които помагат за сваляне на теглото: морските да­рове (стимулират отде­лянето на хормони от щитовидната жлеза), че­рен дроб, червените меса, спанакът, броколи (акти­визират обмяната на ве­ществата).

Продължава утре...

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст