Начална страница | Календари | ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР- 07.04 - БЛАГОДАТНИЯТ ОГЪН ГОРИ ВЕЧЕ 20 ВЕКА

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР- 07.04 - БЛАГОДАТНИЯТ ОГЪН ГОРИ ВЕЧЕ 20 ВЕКА

image

Слизането на неръкотворната светлина е чудо, което се повтаря във времето и вина­ги се случва в навечерието на Великден…

Първите писмени сведения за слиза­нето на светия Огън в храма "Възкресе­ние Христово", или храма на Гроба Господен, среща­ме у Евсевий Кесарийски. Той пише, че през II в. па­триарх Нарцис заповядал да налеят вода в лампадите, понеже маслото било свър­шило. Тогава огън от небе­то възпламенил всички светилници, които горели по време на пасхалната служ­ба. Латинският монах Бернард свидетелства през 865 г.: "На Велика събота служ­бата започва рано и след нея се пее "Господи, помилуй!", докато всички лампади над Гроба Господен се запалят с пришествието на Ангел".

През 1099 г. Йерусалим бил завладян от кръстонос­ците. Те се опитали да из­гонят всички местни хри­стияни, дори православни­те, от Гроба Господен и да пускат там само латини. Божието възмездие не закъс­няло и на Велика събота през 1101 г. Благодатният огън не слязъл. Мюсюл­манският историк ал-Бируни (IХ-Х в.) пък разказва следното: "Веднъж губер­наторът заповяда да замен­ят фитилите с медни жички, като се надяваше, че лампа­дите няма да се запалят и чудото няма да се случи. Но когато огънят слезе, медта се запали."

Най-известен обаче е случаят с неслизането на Огъня през 1579 г., когато арменците успели да под­купят султан Мурад и мест­ната градска управа, за да получат правото само те да честват Пасха в храма и да получат огъня. Православ­ните начело с патриарх Со­фроний не само не били до­пуснати в параклиса над Божия гроб, но и въобще в храма. Чудото не се случи­ло, а вместо това мълния слязла от небето и ударила колоната, до която се мо­лел православният па­триарх Софроний и Небес­ният огън се явил там - за първи и последен път извън пределите на храма. Свиде­телството за истинността на православната вяра било толкова очевидно, че пре­дизвикало вълнения сред тълпата и имало дори обърнати в Христа мюсюлмани.

Сутринта на Велика съ­бота започва претърсване­то на св. Гроб за укрити за­палителни материали, кое­то се наблюдава от армен­ците и представителите на други християнски догми. Изгасят се всички кандила и Гробът се запечатва с бе­ли ленти, скрепени с восъч­ния печат на Йерусалимския патриарх. Той,. заедно с множество архиереи и ду­ховници, влиза в олтара на храма и сяда на патриарше­ския трон. Започва лития, след това Гробът се разпе­чатва, патриархът сваля ар­хиерейските си дрехи и остава облечен с бял стихар. Управителят на града, както и директорът на по­лицията го претърсват за запалителни материали. След това патриархът вли­за заедно с арменския пред­ставител в параклиса над Божия гроб. Кандилата в църквата са загасени. Па­триархът коленичи и умо­лява Бог да дарува свеще­ната светлина. Слизането на Благодатния огън става по различно време. Има случаи, когато светлината идва за броени минути, а друг път патриархът пре­карва доста дълго, колени­чил в молитва пред Гроба Господен.

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст