Начална страница | Календари | ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР - 18.08 - УСПЕНИЕ НА СВ. ЙОАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР - 18.08 - УСПЕНИЕ НА СВ. ЙОАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

image

Св. Иван Рилски е бил велик чудот­ворец още прижи­ве,…

такъв е останал той и след Смъртта си. При не­го, докато той е живял сред учениците си, до­карвали немощни: бол­ни, бесновати и той ги изцерявал с молитвата си. Всички знамения и чудеса, станали чрез не­го, той приписвал не на силата на своята молит­ва, а на Божията милост. С това той е показал ис­тинско дълбоко христия­нско смирение. Но кол­кото повече той се е смирявал, толкова пове­че Бог го е прославял. След смъртта му, него­вите св. мощи останали нетленни и дивно благо­ухаели. Нетлението и благоуханието на св. Ивановите мощи били открити   доста   време

след неговата смърт по чудесен начин. Св. Иван според неговото житие, записано в Пролога, се явил в сънно видение на един от своите ученици и заповядал да разкопа­ят гроба му. Когато взе­ли да копаят, дивно благовоние се разляло нао­коло. Монасите намери­ли тялото на своя любим наставник съвсем цяло -почиващо в поразител­но нетление. Св. мощи били поставени в специ­ален ковчег и оттогава вярващите започнали да ги целуват и тачат като светиня, толкоз повече, че костите на св. Иван взели да вършат чудеса: бесове прогонвали, бол­ни изцерявали и немощ­ни въздигали.

СТРАННИЯТ ПЪТ НА СВЕТЦИТЕ

Свети Иван, макар и далеч от света, е дал по­вече и по-ценни неща на света от много други, непрекъснато са би ли в света и са имали са­моувереността, че го обогатяват... Странен е пътят на светците! Те са устремени към небето, но с туй обогатяват земята! Техният път е по­добен на пътя, който из­минава водата. Предста­вете си, че навред по зе­мята е страшна суша. Пръстта е пропукана от палещото слънце. Дъжд не е валял с месеци. Ни­каква роса не пада по растенията. Вода е оста­нала само в моретата, езерата и реките. Но вместо оттам да се изли­ва върху жадната земя, водата във вид на пара побягва към небето! Каква несъобразност в при­родата! - би рекъл прибързаният в умозаключенията си наблюда­тел. Но всъщност не трябва ли тъкмо така и да стане? Водата трябва да се изкачи във вид на пара на небето и да об­разува там големи дъж­доносни облаци, за да може оттам като дъжд да падне равномерно навсякъде по земята, де­то е нужна нейната жи­вотворна влага.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст