Начална страница | Кухня | КАК ДА КОНСЕРВИРАМЕ?

КАК ДА КОНСЕРВИРАМЕ?

image

За да не се напукат половината от вашите буркани…

Осем  правила за стерилизирането:

1. Бурканите трябва да са на­пълно чисти, без пукнатини и със здрав нарез на отвора.

2. Пълненето - бурканите тряб­ва да се пълнят най-много до 1,5 см от горния ръб. Ако бурканът е напълнен до капачката, въздухът, който остава в зеленчука и залив-ката при  стерилизирането, се наг­рява, разширява се и излиза вън от буркана. Тогава той изтласква част от заливката.

3. Капачките трябва да са със стандартна дебелина. Ако са от по-дебелата тенекия, въздухът при

стерилизирането не може да изле­зе и от налягането дъната на бур­каните могат да се отделят. Това често се случва при плодове и зе­ленчуци, в тъканите на които има повече въздух - сливи с костилки, праскови, домати, патладжани и др.

4. Затваряне на бурканите -капачките трябва да прилепнат плътно към отвора. Ако след затва­рянето на капачката се върти или е изкривена,бурканът се отваря,пос­тавя се нова капачка и се затваря.

5. Варенето - бурканите се нареж­дат в дълбок съд и се налива тол­кова вода, че нивото й да е 4-5 см над бурканите.

6. За да не се пукат бурканите, на дъното на съда се поставя дър­вена решетка или дървени пръчи­ци или друг изолатор, върху който се нареждат бурканите. Те не бива да се допират до стените на съда.

7. Времето на загряване трябва да бъде около 20-25 мин. Бързото нагряване води до напукване на бурканите.

8. Стерилизацията започва от момента на завирането и трябва да се спазва точно. Различна е за всеки плод или зеленчук. Намаля­ването на необходимото време за стерилизиране води до разваляне на консервите, а увеличаването му до разваряване.

ФРАНСОА АПЕРТ ОТКРИЛ „ВРЯЩАТА ВОДА”

Днес консервираните храни за­емат важен дял в изхранването на човечеството. За пръв път въпросът за съхранението на про­дуктите чрез консер­виране е повдигнат сериозно от френския готвач и сладкар Франсоа Аперт, кой­то дълги години ра­ботил в двора на гер­манския херцог Крис­тин н Цвайбрукен. След Френската ре­волюция той се вър­нал в Париж и започ­нал да вари различни храни в херметичес­ки затворени бутил­ки, а през 1809 г. описал откритието си в книгата „Изкуство за консервиране на жи­вотински и растителни продук­ти". Благодарение на блестящи­те резултати, ко­ито получил, най-после той бил чут от знаменития хи­мик Гей- Люсак. Люсак заставил френското прави­телство да обърне внимание на резул­татите и да изле­зе с мнение: „Аперт е изнаме­рил изкуството за консервиране. При него съжителст­ват в стъклени бутилки пролетта, лятото и есен­та.'1

Знаете какво се е случили по-на­татък - целият свят консервира, спазвайки правилата, при които е бил произведен експериментът на Аперт.

Правилата на Аперт:

а) Приборите, продуктите и съдо­вете да бъдат съвършено чисти.

б) Лицето, което работи, трябва да е с чисти дрехи и ръце.

в) Да се използват напълно здра­ви продукти.

г) Да се познава добре техноло­гията на консервирането и кой вид продукт как се консервира.

д) Последно и най-важно условие е - какъв е видът на водата.

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст