ГАДАНИЕ С БОБ

image

Това е един от най-древните начини да се надникне в миналото и в бъдещето…

Смята се за "ци­гански патент", но някога прабабите ни, особено по селата, са владеели това "изкуство". Приемали са го за "най-далеч от дявола", защото бобът е бял на цвят и е традиционна храна на българите, а храната винаги е "чиста", нали? Това гада­ние е било особено разп­ространено в Русия през по-миналия и началото на миналия век. Почти всяка благородна гос­пожица си имала лична предсказателка сред своите прислужници или крепост­ни селяни.

В наше време психолози­те изследователи на древ­ните гадания са установили, че различни предсказателки дават приблизително еднакви тълкувания на една и съ­ща "бобена картина". Това дава основание да се мисли, че умението да се "гледа на боб" се приема "по наслед­ство". Ето как става това според един от най-разп­ространените начини, кой­то може да изпробвате и вие. Желаем ви успех!

Отбройте 41 зърна бял боб и ги разделете на три купчинки (на око). От пър­вата купчинка започнете да отброявате по четири зър­на и ги слагайте настрани, докато останат три, две или едно бобчета. Остатъка на­редете в една линия (на раз­стояние 1-2 пръста, ако са две или три зрънца). Ако не остане бобче, засега редът е празен. След това отброй­те от втората купчина по същия начин. Остатъка на­редете във втори ред (под първия). Постъпете с тре­тата купчина по същия начин, за па получите третия ред. Смесете боба от куп­чините, от които сте отбро­явали, и отново разделете на три части. Започнете от­брояването купчина по купчина, но този път по три зрънца, а остатъците съот­ветно добавяйте към пър­ви, втори и трети ред. Нап­равете същото трети път (смесване, разделяне на три) на око и отброяване -този път по две бобчета - и нареждане на остатъка съ­ответно към първи, втори и трети ред).

Получихте три линии. Първата олицетворява гла­вата - мислите, разума, де­ловите проблеми, таланти­те и уменията. Втората ли­ния олицетворява ръцете и краката - здравето, финан­совото състояние, наследс­твото, пътуванията, обра­тите в живота. Третата ли­ния олицетворява сърцето - интимните отношения, любовта, брака, радостите и загубите на близки хора, изпълнението на желания­та, децата.

Самите тълкувания са работа на въображението на гледачката на боб, но има няколко общоприети правила. Еднакво количест­ва зрънца в трите реда оз­начава препятствие за изпълнение на желанията. В такива случаи циганките казват: "Главата ти е обър­кана, сърцето ти плаче, ръ­цете ти са празни, а краката отсечени...." Различното количество зърна във всеки ред по принцип е на добро. В такъв случай циганките казват: "Главата ти ще е бистра, сърцето - радостно, ръцете - пълни, краката -ще тичат..."). Там, където има най-много зрънца, са и проблемите в битието ви. Колкото са по-малко, тол­кова повече гаданието е щастливо.

 

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст