Начална страница | Празници, ритуали, вярвания | 3. 03 – 140 Г. ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

3. 03 – 140 Г. ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

image

На 3 март 1878 г. в градчето Сан Стефано е подписан мирен договор между Русия и Османската империя…

С него се слага край на Руско-турската ос­вободителна война.

Пълномощници от рус­ка страна са граф Н. П. Иг­натиев и А. И. Нелидов, а от турска страна - Савфет паша и Садулах бей.

Чл. 6-11 от договора се отнасят до България, коя­то е създадена като авто­номно трибунално княжес­тво с християнско прави­телство и своя войска. Гра­ниците на княжеството обхващат Северна България (без Северна Добруджа), Тракия (без Гюмюрджинско и Одринско) и Македония (без Солунската област и Халкидическия полуостров). По договора България е населена от 4 800 000 души. Чл. 7 урежда устройството и управлението. Държавата се управлява от княз, изб­ран от населението с одоб­рението на великите сили и Високата порта. Парламен­тът е трябвало да израбо­ти Органически устав (Конституция). Предвижда се и временно руско управ­ление за срок от две годи­ни, което се осъществява от специален императорс­ки комисар. Чл. 8 предвижда да се плаща специален данък на Високата порта.

Англия и Австро-Унга­рия се обявяват против договора. По тяхна иници­атива той е ревизиран и заменен с Берлинския до­говор, юли 1878 г.

От 1888 г. 3 март се празнува като Ден на Ос­вобождението на Бълга­рия от турско робство.

Еднократно като офи­циален празник денят е отбелязан през 1978 г. по повод 100-годишнината от Освобождението. С решение на парламента от 5 март 1990 г. датата е обявена за национален празник.

 

 

Добавете към: del.icio.us | Digg | Svejo.net | Facebook
  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст